Úvod
Aktuality
Úplný program
Kandidáti
Kontakt

 

 

Čítač přístupů

volební sdružení
občanů města Lysá nad Labem

 

Lysá – bezpečné, zdravé a pěkné místo k životu


 

15. 6. 2016 - Hlavním počinem zastupitelstva města 15. 6. 2016 bylo dlouho očekávané provedení obměny vedení města, k němuž se náš zastupitel připojil v plném rozsahu. Na místě starosty nahradil Ing. Karel Otava (ČSSD) dosavadního Mgr. Jiřího Havelku (ODS), místostarostou se stal Jan Burian (KDU-ČSL) a radními Jan Krumpholc (Lysá v pohybu) a náš zastupitel. Radním zůstal Jiří Kolman (Naše Lysá). Zastupitelstvo mimo jiné schválilo vyhlášení architektonické souteže na řešení Husova náměstí.

11. 5. 2016 - Podstatnými výstupy jsou schválení návrhu zadání 1. změny územního plánu a dalšího postupu v kauze MS Development (výstavba Zahrada ul. Jedličkova - Pivovarská). Náš zastupitel se ze zdravotních důvodů zúčastnil jen první třetiny jednání.

30. 3. 2016 - Náš zastupitel prosadil stanovisko města k podobě rekonstrukce křižovatky v Litoli pod nadjezdem tak, aby umožňovala vedení cyklotrasy do ulice Na Vysoké mezi a zatáčení kamionů z nadjezdu ke Kovoně. Dále prosadil schválení materiálu o prioritách oprav a investic do místních komunikací podle jednoduchých a smysluplných parametrů, zpracovaného na základě úkolu ze ZM 27. 1. 2016. Svým hlasem přispěl k neschválení 40% snížení nájemného nájemci prostor lékárny v Domě s pečovatelskou službou, ke schválení příprav oslav 300 let osady Byšičky z iniciativy osadního výboru v rozsahu odpovídajícím významu výročí a ke schválení vypracování studie na využití bytového domu Na Františku na startovací byty, krizové byty a byty pro matky s dětmi ve smyslu připravovaného zákona o sociálním bydlení.

3. 3. 2016 - Náš zastupitel omluven z jednání zastupitelstva z důvodu nemoci.

17. 2. 2016 - Náš zastupitel omluven z jednání zastupitelstva z důvodu pracovních povinností.

8. 2. 2016 - Náš zastupitel svolal jednání o svém úkolu z posledního jednání ZM, kterého se zúčastnilo 7 členů ZM, cyklokoordinátorka a tajemník. Na základě jednání zpracoval materiál pro jednání ZM.

27. 1. 2016 - Ve snaze o konsolidaci více nepropojených materiálů o opravách a výstavbě místních komunikací si náš zastupitel nechal uložit materiály zkonsolidovat. Jeho hlas přispěl k prosazení zadání změny územního plánu, podle které se má plocha překladiště automobilů v Litoli změnit na návrhovou plochu bydlení.

25. 1. 2016 - Náš zastupitel jednal na Krajském úřadě Středočeského kraje o technických detailech vedení cyklotrasy EuroVelo, v tom o řešení křižovatky v Litoli pod nadjezdem, která byla vyprojektována a povolena už v roce 2008 a projekt nezahrnoval vedení cyklotrasy do ulice Na Vysoké mezi.

16. 12. 2015 - Na jednání náš zastupitel prosadil návrh vedení mezinárodní cyklotrasy EuroVelo a Labské cyklotrasy přes centrum města, který zpracoval ve spolupráci s cyklokoordinátorkou Danou Hančovou. Svým hlasem přispěl také k neschválení prodeje lesní cesty mezi Dvorci a Karlovem lesnímu podniku, který by znemožnil přestavbu lesní cesty na cyklostezku.

25. 11. 2015 - Jednání zastupitelstva projednalo studii posílení kvalitního vodního zdroje a jednomyslně schválilo provedení zkušebního vrtu ve stávajícím jímacím prostoru a uložilo starostovi jednat s VaK Nymburk o odkoupení prameniště na hranici k. ú. Litol a Ostrá a dohodnout další odložení likvidace vrtu v Kovoně.
Kauzu smlouvy s MS Development o výstavbě areálu bytových domů a občanské vybavenosti mezi ulicemi Jedličkovou, Pivovarskou a Zahradní, pro město nevýhodně uzavřené v roce 2008, zastupitelstvo projednávalo dvě hodiny. Náš zastupitel se spolu se 7 dalšími zdržel hlasování a přispěl tak k nepřijetí souhlasu s uzavřením finančně nevýhodné kupní smlouvy na pozemky pod již postavenými domy. Dále spolu s 10 dalšími zastupiteli (z 13 přítomných) odsouhlasil ustavení vyjednávací komise o narovnání smlouvy podle městem objednaného právního rozboru.
Zastupitelstvo schválilo výběr dodavatele na další herní prvky na dětském hřišti Vichrova a - bez hlasu našeho zastupitele, protože ohňostroje ruší lidi a zvěř domácí i divokou - výběr dodavatele novoročního ohňostroje.

18. 11. 2015 - Na jednání zastupitelstva, v bodech projednávaných zastupitelstvem namísto neexistující Rady města, náš zastupitel, na základě zápisu z komise životního prostředí, které předsedá rovněž naše kandidátka, prosadil, že odbor správy majetku ve spolupráci s komisí a zámeckým zahradníkem připraví návrh na maximální možnou dobu otevření zámeckého parku - celoročně s výjimkou nepříznivé povětrnostní situace a údržby parku nebo jeho částí.

3. 11. 2015 - Náš zastupitel na jednání zastupitelstva hlasoval pro odvolání starosty Jiřího Havelky. Pro odvolání bylo jenom 7 hlasů. Zastupitelé KDU-ČSL, Lysá v pohybu a Kulturně! složili své mandáty v Radě města a tím se Rada města stala neusnášeníschopnou, neboť podle zákona o obcích musí mít nejméně 5 členů.

9. 9. 2015 - Náš zastupitel na jednání zastupitelstva prosadil dopracování studie na řešení bezpečnosti přecházení na centrálním náměstí do fáze projektu a zjištění investičních a provozních nákladů na případnou realizaci světelné signalizace na křižovatce u kina. Projednávala se také záležitost petice ulice Vichrova a celkového řešení této lokality, které se bude znovu projednávat na příštím zasedání zastupitelstva. Komise dopravy, životního prostředí a stavební již návrh našeho zastupitele projednaly. Město se připojilo k Memorandu na výstavbu cyklostezky Čelákovice - Nymburk. Bod na finanční podporu záchrany unikátních památkově chráněných barokních varhan s mechanickou trakturou v kostele sv. Jana Křtitele byl odložen se žádostí o doplnění podkladů. Zastupitelstvo nesouhlasilo s pořízením automatizované imisní monitorovací stanice, neboť nebyl dostatečně prokázán účel této investice. Vrcholem jednání bylo projednání změn jednacího řádu zastupitelstva...

24. 6. 2015 - Proběhlo jednání Zastupitelstva. K petici Ne betonovému sídlišti Vichrova náš zastupitel jako předseda komise dopravy dostal úkol navrhnout řešení organizace dopravy v celé lokalitě od Nové hospody směrem k nádraží a Vichrově s ohledem na obě projednávané petice. Projednání petice Za bezodkladné řešení křižovatky u kina mělo výsledek, že řešení nebude bezodkladné, protože starosta již jedná se Správou a údržbou silnic Středočeského kraje o stavebním řešení, které je min. na 2 roky přípravy, místo aby se nechalo projednat a požádat SFDI o dotaci na nestavební řešení, na které je zpracován projekt, objednaný týmž starostou v předchozím volebním období. Na návrh našeho zastupitele Zastupitelstvo uložilo výborům a Radě města projednat výsledky demografické studie a navrhnout řešení, podněty atp., do konce roku. Zastupitelstvo schválilo luxusní výkupní cenu pozemků pro obchvat 250 Kč/m2.

20. 5. 2015 - Na radnici od 18 hodin proběhla přednáška a veřejná diskuse o plánu městské mobility a volnočasových zónách, jehož hlavní částí bude prezentace experta z Centra dopravního výzkumu, v. v. i., Jaroslava Martinka. Prohlédněte si jeho prezentaci, prezentaci předsedů komisí dopravy a cestovního ruchu a videozáznam (necelé 2 hodiny).

13. 5. 2015 - Zastupitelstvo města mimo jiné projednávalo několik materiálů k veřejným prostranstvím ve městě. Schválilo zahájení prací na přestavbu posledního, panelového úseku příjezdu k nádraží z litolské strany, neschválilo zakoupení areálu ČSAP ve vnitrobloku mezi náměstími Školním a Bedřicha Hrozného, po diskusi i dorovnání příspěvku na okresní autobusovou dopravu. Drtivě zamítlo návrh starosty na zrušení místního poplatku pro očipované psy a obsáhlá diskuse proběhla ke kritické právní analýze smlouvy s developerem Zåhrady.

12. 5. 2015 - Zastupitelům byl rozeslán materiál našeho zastupitele k potenciálu zakoupení areálu ČSAP ve vnitrobloku mezi náměstími Školním a Bedřicha Hrozného.

7. 5. 2015 - Hlavním tématem veřejné porady volební strany Cesta města před zasedáním Zastupitelstva města bude doprava. Schůzka se koná na Patře od 19 hodin.

1. 4. 2015 - Na jednání Zastupitelstva se nepodařilo zvrátit záměr Rady města na krajně diskutabilní instalaci ionexového filtru na odstraňování dusičnanů z pitné vody. Důvody, proč odmítáme tento politický pomník, naleznete v článku, který byl otištěn v Listech. Náš zastupitel ve svém projevu alespoň poděkoval vytrvalé odborné práci členů komise životního prostředí a nepřímo i členu Rady města Janu Burianovi za KDU-ČSL, který jako jediný pořízení nekoncepčních, provizorních filtrů v Radě vytrvale oponoval.

26. 3. 2015 - V Listech vyšel článek našeho zastupitele o veřejném setkávání členů Cesta města 6 dnů před jednáním Zastupitelstva v klubu Patro na náměstí Bedřicha Hrozného a dopravních záležitostech, a z produkce dalších kandidátů Cesta města také články Jaromíra Šalka o petici za řešení křižovatky u kina, Petry Vodenkové ze sportovní komise (spolu s Danou Hančovou z Lysé v pohybu) o rekreaci ve městě a předsedkyně komise pro životní prostředí Veroniky Vaňáčkové o řešení situace s limitními hodnotami dusičnanů v pitné vodě.

Březen 2015 - Ve spolupráci s obyvateli a místostarostou Petrem Eliškou (Kulturně!) se podařilo usměrnit nevhodný návrh na chodník na ulici Na zemské stezce a budoucí podobu rozšířeného parkoviště na litolské straně nádraží. Pokračujeme ve snahách o rozumné vyřešení celého zanádražního prostoru, kde se střetávají potřeby obyvatelů rodinných domů, bytových domů i železničních cestujících.

18. 2. 2015 - Náš zastupitel omluven z jednání Zastupitelstva pro nemoc. Písemně zaslal připomínky zejména ke dvěma bodům, které samostatně, bez projednání v komisích předložili zastupitelé ODS Kopecký a Fajmon. Díky připomínkám se podařilo neschválit málo efektivní návrh na vybudování zpomalovacích semaforů na průtazích městem, protože za stejné peníze lze vybudovat opatření pro přecházení na celé ulici ČSA. Návrh zastupitele Fajmona k odpadům se podařilo poslat do komise životního prostředí, která je k jeho projednání věcně příslušná.

11. 2. 2015 - Prezentaci z veřejného zasedání komise si můžete stáhnout zde.

24. 1. 2015 - Zastupitel a předseda komise dopravy Rady města Lysá nad Labem Vás zve na veřejné zasedání komise dopravy ve středu 11. února od 18 hodin na radnici, na kterém se Vás chceme zeptat na Vaše názory ohledně bezpečného utváření dopravních prostranství a ulic vůbec. Úvodem proběhne krátká přednáška na téma bezpečnostní prvky na silnicích v zástavbě a jak správně plánovat cyklodopravu.

23. 1. 2015 - Zveme naše voliče a příznivce na pravidelné porady našeho zastupitele Martina Robeše. Porady se konají vždy ve čtvrtek 6 dnů před zasedáním Zastupitelstva města Lysá nad Labem od 19 hodin v baru Patro na náměstí Bedřicha Hrozného. V prvním pololetí jsou to tyto dny: 12. února, 26. března, 7. května a 18. května.

1. 1. 2015 - Vážení spoluobčané, volební sdružení Cesta města by vám touto cestou chtělo popřát vše dobré v novém roce 2015, pevné zdraví a hodně úspěchů v osobním i v pracovním životě. Velice nás potěšila důvěra, kterou jste nám dali v loňských komunálních volbách. Náš volební výsledek chápeme jako závazek k další práci pro našeho zastupitele Martina Robeše i pro nás ostatní, kteří jsme se rozhodli působit v odborných komisích rady města a ve výborech při zastupitelstvu. Těšíme se na spolupráci.

17. 12. 2014 - Na jednání ZM náš zastupitel v bodě o vyhlášce stanovující lokality s hracími automaty navrhl, aby ze seznamu byly vyškrtnuty dvě herny na náměstí, protože jsou blízko školy; pro vyškrtnutí však hlasovali pouze zastupitelé Grochol (ANO), Burian (KDU-ČSL) a náš; paní Fischerová z ANO byla omluvena a komunisti pro nehlasovali, přestože navrhovali vymístění hazardu zcela ze zástavby. Alespoň víme, že úplné rušení heren v programu svých stran mají minimálně 4 zastupitelé, další 1 souhlasí a 2 chtějí herny mimo zástavbu. Pro úplné zrušení heren to však nestačí.
Na konci jednání náš zastupitel vznesl informaci o dopravní nehodě u Fajn klubu, byl jsem vedoucím městské policie korigován, že prý „nedošlo k nehodě, protože chlapec vběhl do vozovky a narazil do boku auta a měl nějaké drobné oděrky apod.“ Návrh, aby se zpracoval projekt na provizorní řešení ostrůvkem uprostřed vozovky, starosta odmítnul s tím, že by způsobil zhoršení průjezdnosti křižovatky (zřejmě však došlo k nepochopení , neboť náš zastupitel hovořil o přechodu u Fajn klubu, kdežto pan starosta u přechodu u kina). Křižovatce u kina se však budeme i nadále věnovat.

9. 12. 2014 - Rada města jmenovala předsedou komise dopravy našeho zastupitele Martina Robeše a předsedkyní komise životního prostředí, jejíž vznik jsme iniciovali, naši 4. kandidátku Veroniku Vaňáčkovou.

8. 12. 2014 - Před jednáním Rady města jsme navrhli na jednání Zastupitelstva města usnesení, ukládající Radě od 1. 1. 2015 zveřejňovat všechny smlouvy uzavřené městem ve výběrových řízeních a k pronájmům a prodejům obecního majetku právnickým osobám a spolkům. Ukázalo se, že v této věci již existuje směrnice (neveřejná), proto jsme návrh na usnesení stáhli a vyjednali úpravu směrnice podle původně navrženého usnesení.

3. 12. 2014 - Na jednání ZM náš zastupitel upozornil na nesprávný úřední postup (terminologii v rozporu s platnou legislativou) ve výběrovém řízení na výběrčího parkovného při výstavách a spolu s dalšími 2 zastupiteli hlasoval proti vzetí uzavřené smlouvy na vědomí. Po jednání ZM 17. 12. 2014 mu místostarosta sdělil, že smlouva se přepracovává.

Cesta města © 2014.
Všechna práva vyhrazena.